Draft moratorij

Mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na otplatu kreditnih obaveza klijenata uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19

Addiko Bank je u stalnom kontaktu sa relevantnim institucijama po pitanju sprovođenja mjera odgode plaćanja kreditnih obaveza – moratorija. Na osnovu prethodno navedenog, na ovoj web stranici će biti dostupne buduće relevantne informacije i smjernice o budućem načinu apliciranja na zahtjev.

Prethodne mjere

Poštovani klijenti,

u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo FBIH, pripremili smo program mjera koje ćemo preduzeti sa ciljem da svima vama koji ste pogođeni negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19 olakšamo servisiranje vaših kreditnih obaveza. Kreditne obaveze ostaju važeće u cijelosti, a olakšanje servisiranja se odnosi na prolongiranje obaveze plaćanja kreditnih obaveza kroz različite modalitete prilagođene vašim platežnim mogućnostima. U nastavku vam donosimo pojašnjenja o tome ko sve može aplicirati za ove mjere, koje su to mjere, te sve druge bitne napomene u vezi ovih mjera.

FIZIČKA LICA

Mjere se odnose na sva fizička lica koja koriste kreditne proizvode u Banci, a čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. To podrazumijeva da su prihodi klijenata smanjeni i da je nemoguća dalja uredna otplata obaveza klijenta.

To u praksi znači da klijent:

 • nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla, jer je kompanija u kojoj je radio, zapala u probleme
 • nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji, zbog čega neće ostvariti lični dohodak
 • ima značajno smanjenje prihoda
 • ima smanjenu/pogoršanu kreditnu sposobnost zbog nastupanja nekog događaja koji je moguće adekvatno argumentirati

Ove mjere se ne odnose na fizička lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Sektori poput finansijskog ili javnog, te drugi klijenti čija su primanja vezana za javni budžet, uključujući i penzionere, kao i drugi sektori (u kojima nije došlo do izostanka prihoda), trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije, te nisu identifikovani kao potencijalni korisnici ovih mjera. Ipak, u posebnim slučajevima, ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u domaćinstvu, a posljedica je negativnih efekata krize izazvane pandemijom i ugrožava otplatu kredita klijenta ili naknadno dođe do smanjenja plaće u sektorima koji nisu trenutno pogođeni, postoji mogućnost korištenja ovih mjera uz adekvatnu argumentaciju i dokaz.

Da biste mogli koristiti mjere potrebno je da:

 1. kreditna sposobnost klijenta je pogoršana, odnosno izvori za plaćanje obaveza su smanjeni tako da je nemoguće nastaviti izmirivati obaveze u skladu sa ugovorenim uslovima
 2. klijent ne kasni sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana, odnosno da nema već tri rate u kašnjenju zaključno sa 31.3.2020.

Klijente koji kasne sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana podsjećamo da imaju mogućnost da se jave funkciji naplate Banke radi dogovora o izmirenju obaveza na broj telefona:  033 755 810, 033 755 809, 033 755 784, 033 755 798 i 062 020 675

Predviđeno je više mjera koje se mogu primjenjivati u ovoj situaciji:

 • Moratorij – odgoda otplate kompletne kreditne obaveze najduže do 6 mjeseci
 • Grejs period – odgoda otplate glavnice za određeni period, a najduže 6 mjeseci, dok se kamata plaća i za vrijeme tog perioda
 • Produženje krajnjeg roka otplate – zamjena postojećeg roka otplate novim, dužim rokom
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije
 • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću
 • Druge mjere koje Banka, u skladu sa procjenom klijentovih platežnih mogućnosti, može predložiti kao primjereno rješenje.

Banka će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera.  Banka može, na zahtjev klijenta fizičkog lica, moratorij aktivirati najkasnije do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“. O privremeno aktiviranom moratoriju se ne potpisuje poseban dokument kako bi se minimizirali fizički kontakti i dolasci u banku, nego se dogovor obavlja niže navedenim kanalima za komunikaciju, ali je prilikom dogovaranja moratorija klijent dužan usaglasiti sa Bankom način otplate kreditnih obaveza nakon isteka moratorija, što uključuje i kamatu obračunatu za vrijeme moratorija.

Mogući su sljedeći modaliteti plaćanja ovih obaveza:

 • plaćanje svih obaveza nastalih u toku moratorija odmah po isteku moratorija
 • ravnomjerna raspodjela obaveza iz moratorija i dodavanje na preostale anuitete iz  otplatnog plana i plaćanje u rokovima dospijeća preostalih anuiteta, u kojem slučaju ne bi došlo do produženja roka otplate, ali bi preostali anuiteti bili uvećani
 • produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorija, te raspodjelu kamate obračunate u toku moratorija na sve anuitete ravnomjerno, u kojem slučaju bi anuiteti bili u manjem iznosu uvećani
 • drugi način kojeg usaglase klijent i Banka.

Ukoliko klijent ne usaglasi sa Bankom način otplate kreditnih obaveza nakon isteka moratorija, dužan je Banci izmirite sve obaveze čije plaćanje je bilo odgođeno tokom trajanja moratorija, te nastaviti plaćati kreditne obaveze u skladu sa uslovima iz važećeg ugovora.

Za korištenje ovih mjera klijenti neće plaćati nikakve dodatne naknade.

U toku trajanja moratorija ne obračunava se zatezna kamata na kreditne obaveze na koje se odnosi moratorij.

Redovna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definirana u važećem ugovoru, a obračunava se i u vrijeme korištenja mjera.

Klijenti fizička lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju se javiti u Banku na jedan od sljedećih načina:

 • Popunjavanjem formulara na ovom linku – ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA – 24 sata dnevno
 • Telefonski – pozivom Kontakt centra Banke 033 866 666, u skladu sa radnim vremenom Kontakt centra (ponedjeljak – petak od 7:30 do 17:00)

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama  (Molimo klijente da primarno koriste internet ili telefon kao kanal komunikacije, te da bez prijeke potrebe ne dolaze u poslovnicu, a u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke.)

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom. Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elektronske dostave ovakve dokumentacije (e-mail, viber, i sl.) kako bi se izbjegao dolazak u Banku.

Email adresa za dostavu dokumentacije je: collectionABSA@addiko.com

Viber broj za dostavu dokumentacije je: 062 020 675

Klijenti prije telefonskog poziva trebaju pripremiti identifikacijsku dokumentaciju – lični dokument, kako bi njihov zahtjev bio procesiran što brže. Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u originalu.

Banka će, u skladu sa tehničkim mogućnostima, klijente u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te im poslati odgovarajuću ponudu, ukoliko zahtjev bude odobren.

PRAVNA LICA

Mjere se odnose na sva pravna lica koja koriste kreditno-garancijske proizvode u Banci, a čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. To podrazumijeva da su prihodi klijenta smanjeni i da je nemoguća dalja uredna otplata obaveza klijenta.

U praksi to znači da:

 • je klijentu smanjena likvidnost/solventnost
 • klijentovi dobavljači nisu u mogućnosti da isporučuju svoje proizvode ili usluge klijentu, te je zbog toga privremeno obustavio proizvodnju
 • su klijentovi kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
 • su klijentovi zaposlenici zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje proizvodne pogone
 • klijent ekonomski zavisi od zemalja koje su najviše pogođene pandemijom, te nema mogućnost kontinuiteta poslovnog procesa zbog toga
 • poslovanje klijenta je pretrpjelo štetu na neki drugi način, te klijent može adekvatno argumentirati pad kreditne sposobnosti

Ove mjere se ne odnose na pravna lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Sektori poput finansijskog ili javnog, te drugi sektori (u kojima nije došlo do izostanka prihoda), trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije, te nisu identifikovani kao potencijalni korisnici ovih mjera.

Ipak, u posebnim slučajevima, ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u kompaniji klijenta, a posljedica je negativnih efekata krize izazvane pandemijom i ugrožava otplatu kredita ili naknadno dođe do smanjenja prihoda, postoji mogućnost korištenja ovih mjera uz adekvatnu argumentaciju i dokaz.

Da bi klijenti mogli koristiti mjere potrebno je da:

 1. kreditna sposobnost klijenta bude pogoršana, odnosno da su izvori za plaćanje obaveza klijenta smanjeni tako da je nemoguće nastaviti izmirivati obaveze u skladu sa ugovorenim uslovima
 2. ne kasni sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana, odnosno da nema već tri rate u kašnjenju zaključno sa 31.3.2020.

Klijente koji kasne sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana podsjećamo da imaju mogućnost da se jave nadležnom account manageru.

Predviđeno je više mjera koje se mogu primjenjivati u ovoj situaciji:

 • Moratorij – odgoda otplate kompletne kreditne obaveze najduže do 6 mjeseci
 • Grejs period – odgoda otplate glavnice za određeni period, a najduže 6 mjeseci, dok se kamata plaća i za vrijeme tog perioda
 • Produženje krajnjeg roka otplate – zamjena postojećeg roka otplate novim, dužim rokom
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving Banka će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera
 • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću
 • Druge mjere koje Banka, u skladu sa procjenom klijentovih platežnih mogućnosti, može predložiti kao primjereno rješenje.

Banka će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera.  Banka može, na zahtjev klijenta pravnog lica, moratorij aktivirati najkasnije do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“.

Mogući su sljedeći modaliteti plaćanja ovih obaveza:

 • plaćanje svih obaveza nastalih u toku moratorija odmah po isteku moratorija
 • ravnomjerna raspodjela obaveza iz moratorija i dodavanje na preostale anuitete iz  otplatnog plana i plaćanje u rokovima dospijeća preostalih anuiteta, u kojem slučaju ne bi došlo do produženja roka otplate, ali bi preostali anuiteti bili uvećani
 • produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorija, te raspodjelu kamate obračunate u toku moratorija na sve anuitete ravnomjerno, u kojem slučaju bi anuiteti bili u manjem iznosu uvećani
 • drugi način kojeg usaglase klijent i Banka.

Za korištenje ovih mjera klijenti neće plaćati nikakve dodatne naknade.

U toku trajanja moratorija ne obračunava se zatezna kamata na kreditne obaveze na koje se odnosi moratorij.

Redovna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definirana u važećem ugovoru, a obračunava se i u vrijeme korištenja mjera.

Klijenti pravna lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju kontaktirati zaposlenika Banke – account managera koji je određen kao njihova kontakt osoba, kako bi razmotrili sve okolnosti, te usaglasili adekvatan modalitet za klijenta.

Alternativno, klijenti nam se mogu obratiti putem maila pravnalicaABSA@addiko.com

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama  (Molimo klijente da primarno koriste internet ili telefon kao kanal komunikacije, te da bez prijeke potrebe ne dolaze u poslovnicu, a u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke).

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom.  Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elekntronske dostave ovakve dokumentacije (mailom, viber, i sl) kako bi se izbjegao dolazak u banku zbog zaštite klijenata.

Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u  originalu.

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukoliko zahtjev klijenta bude odobren.

Podnošenje zahtjeva FIZIČKA LICA

Klijenti fizička lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju se javiti u Banku na jedan od sljedećih načina:

 • Popunjavanjem formulara na ovom linku – ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA – 24 sata dnevno
 • Telefonski – pozivom Kontakt centra Banke 033 866 666, u skladu sa radnim vremenom Kontakt centra (ponedjeljak – petak od 7:30 do 17:00)

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama  (Molimo klijente da primarno koriste internet ili telefon kao kanal komunikacije, te da bez prijeke potrebe ne dolaze u poslovnicu, a u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke.)

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom. Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elektronske dostave ovakve dokumentacije (e-mail, viber, i sl.) kako bi se izbjegao dolazak u Banku.

Email adresa za dostavu dokumentacije je: collectionABSA@addiko.com

Viber broj za dostavu dokumentacije je: 062 020 675

Klijenti prije telefonskog poziva trebaju pripremiti identifikacijsku dokumentaciju – lični dokument, kako bi njihov zahtjev bio procesiran što brže. Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u originalu.

Banka će, u skladu sa tehničkim mogućnostima, klijente u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te im poslati odgovarajuću ponudu, ukoliko zahtjev bude odobren.

Podnošenje zahtjeva PRAVNA LICA

Klijenti pravna lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju kontaktirati zaposlenika Banke – account managera koji je određen kao njihova kontakt osoba, kako bi razmotrili sve okolnosti, te usaglasili adekvatan modalitet za klijenta.

Alternativno, klijenti nam se mogu obratiti putem maila pravnalicaABSA@addiko.com

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama  (Molimo klijente da primarno koriste internet ili telefon kao kanal komunikacije, te da bez prijeke potrebe ne dolaze u poslovnicu, a u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke).

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom.  Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elekntronske dostave ovakve dokumentacije (mailom, Viber isl) kako bi se izbjegao dolazak u Banku zbog zaštite klijenata.

Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u  originalu.

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukolliko zahtjev klijenta bude odobren.

Addiko Bank Sarajevo