Mjenjački poslovi

Mjenjački poslovi

Mjenjački poslovi podrazumijevaju otkup i prodaju efektivnog stranog novca od fizičkih lica koje obavlja ovlašteni mjenjač koji sa Bankom ima zaključen odgovarajući Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

Ovlaštenje za obavljanje ove djelatnosti izdaje  Ministarstvo finansija Federacije BiH.

Uslov za zaključivanje ugovora o obavljanju  mjenjačkih poslova je da klijent u svom registru  djelatnosti ima nevedenu/upisanu adekvatnu šifru djelatnosti koju je definisao Zavod za statistiku.

Ugovorom se definiše omjer raspodjele prihoda, koji se odnosi na ostvarenu kursnu razliku i proviziju prilikom konverzije valuta.

Ovlašteni mjenjač kod banke otvara dva transakcijska računa:

  • Transakcijski račun za evidentiranje pologa i podizanja efektivnog novca
  • Transakcijski račun za uplatu ostvarenih prihoda

Klijentu/ovlaštenom mjenjaču Banka dostavlja na korištenje aplikaciju za obavljanje djelatnosti bez naknade. Banka s klijentom zaključuje Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova na period trajanja od godinu dana.

Addiko Bank Sarajevo