Trajni nalog

Trajni nalog služi za kontinuirano plaćanje obaveza ili doznaka sa Vašeg računa na neki drugi račun, koji u Vaše ime vršimo po Vašem nalogu. 

Za plaćanje putem Trajnog naloga potrebno je ispuniti sljedeće uslovee:

  • Treba da posjedujete tekući, žiro ili devizni račun u Addiko banci

Obaveza vlasnika računa je da osigura potreban iznos sredstava za provođenje Trajnog naloga. 

  • Potrebno je da otvorite Trajni nalog

Trajni nalog omogućuje:

  • Plaćanje svih fiksnih troškova (npr. rate  Addiko  kredita ili kredita u drugoj banci);
  • Plaćanja u određenom iznosu (npr. struja u iznosu po želji);
  • Za plaćanje naloga u promjenjivom iznosu (primjer: plaćanje životnog osiguranja kod osiguravajućih društava Merkur BH i Grawe osiguranje) 

 

 

Naziv usluge Iznos naknade
Otvaranje trajnog naloga (na sve vrste transakcija/unutar i van banke) 5,00 KM

Otvaranje novog trajnog naloga u svrhu izmjene iznosa u korist pravne osobe 

2,00 KM
Provođenje trajnog naloga unutar Banke bez naknade
Provođenje trajnog naloga van Banke  sa naknadnom
               

 

         Upoznajte se sa Standardnim informacionim listom ↓

Jesu li Vam ove informacije korisne?