Pozovite prijatelje

Addiko program – Pozovite prijatelje
Što više dijelite – više dobijate!

Addiko program „Pozovite prijatelje“

Pozovite svoje prijatelje, porodicu i poznanike da i oni pređu na Addiko jer za svaku vašu preporuku Addiko banke prijateljima i poznanicima, a koji otvore tekući račun i prenesu primanja na Banku, u periodu od 01.09. do 31.12.2023. nagrađujemo i vas i osobu koju ste preporučili.

Za ugovoren Addiko Tekući račun uz prenos primanja na Banku, vašu preporuku nagrađujemo sa 30 KM.

Svi klijenti koji u toku trajanja kampanje pored tekućeg računa ugovore i paket proizvoda, prvih šest mjeseci će biti oslobođeni mjesečne naknade za vođenje paketa.

Tri klijenta sa najvećim brojem preporuka, po isteku kampanje nagrađujemo telefonom iPhone 14.  

Program „Pozovite prijatelje“ namijenjen je novim i postojećim klijentima Addiko Bank d.d. Sarajevo, u kojem učesnici ostvaruju beneficije za svoj trud u skladu sa ovim Uslovima učestvovanja.

Program Pozovite prijatelja

Addiko Bank d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku koja sadrži ID broj postojećim klijentima Banke.

Navedeni klijenti Banke, dalje preporučuju Addiko Banku svojim prijateljima.

Za sve realizovane preporuke, Banka nagrađuje preporučioca preporuke, ukoliko primaoc preporuke otvori tekući račun i usmjeri primanja na Banku.

Bitne napomene:

  • samo SMS/VIBER poruka poslana sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom porukom;
  • novi klijenti koji ugovore Addiko tekući račun i usmjere primanja na Banku i sami će dobiti mogućnost da preporuče nove potencijalne klijente i da i oni postanu Addiko ambasadori.

Nagradni program „Pozovite prijatelje“

Period važenja: 01.09. do 31.12.2023. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

1.  U okviru Programa “Pozovite prijatelje” preporuku mogu dati postojeći klijenti Banke, koji su putem SMS/Viber poruke dobili poziv za učešće u Programu  “Pozovite prijatelje”, sa ID kodom (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).

2.  Preporuka će se smatrati uspješnom kada:

  •  je ostvarena za vrijeme trajanja Programa
  • je preporučeno fizičko lice ono koje:– ima minimum 21 godinu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom;
  • preporučeno lice uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom, odnosno ugovori Addiko tekući račun i usmjeri primanja na Addiko Banku.

3. Preporučeno lice prilikom otvaranja računa u poslovnici Banke treba prezentovati ID kod koji je dobio od Davaoca preporuke.

4. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi 30 KM (slovima: trideset konvertibilnih maraka i 00/100) i realizuje se na tekući račun Davaoca preporuke, a nakon što Banka ustanovi da je prva plata uplaćena na novootvoreni račun.  Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa.

U tabeli u nastavku je nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA DAVAOCA PREPORUKE
1 uspješna preporuka30 KM
3 uspješne preporuke90 KM
5 uspješnih preporuka150 KM
10 uspješnih preporuka300 KM

5. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun  Davaoca preporuke u Addiko banci i to u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kojem su ispunjeni uslovi. Uslovi su ispunjeni kada preporučeno lice ugovori Addiko tekući račun, i usmjeri primanja na Addiko Banku.

6. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da više Davalaca preporuke preporuči istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, bonus će se isplatiti onoj osobi čiji ID kod bude prezentovan u Poslovnici. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspješno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

  • izvrši promjene u Programu i/ili izmijeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrijednosti;
  • promijeni ove uslove i Program;
  • otkaže ili povuče Program

10. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

11. Informacije o obradi ličnih podataka:

Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti 12, 71000 Sarajevo je kontrolor podataka.  Više o obradi podataka može se uvijek pronaći na tom linku: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka  ili kontaktiranjem službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.absa@addiko.com, ili na T: +387 (0) 33 866 666.

Vizual

Addiko Bank Sarajevo