Addiko program „Pozovite prijatelje“

Koristite usluge Addiko banke?

Pozovite svoje prijatelje, porodicu i komšije da podignu kredit i postanu klijenti Addiko banke!
A vas čeka bonus od 50,00 KM, po svakoj uspješnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelje“ namijenjen je postojećim klijentima Addiko Bank d.d. Sarajevo, kao i novim koji postanu klijenti Addiko banke.

Program traje u periodu od 17.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.

Program Pozovite prijatelja

Addiko Bank d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim klijentima Banke.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslana sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom porukom.

Postojeći klijent može da proslijedi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od postojećeg klijenta banke i koja aplicira za Addiko Blic gotovinski kredit, u obavezi je da, u trenutku otvaranja računa, pokaže dobijenu SMS/Viber poruku zaposlenom Banke, kako bi, nakon sticanja svih uslova, i sam davalac preporuke bio nagrađen.

Novi klijenti koji otvore račun i sami će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke, koji mogu dalje dijeliti i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa i sami učestovati u ovom Programu.

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelje“ koji podrazumijeva da postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) koji traje u periodu od 17.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

  1. U okviru Programa “Pozovite prijatelje” preporuku mogu dati postojeći klijenti Banke, koji imaju otvoren tekući račun, a koji su primili kod putem SMS/Viber poruke, kao i svi novi klijenti koji otvore račun u Banci i na taj način postanu Addiko klijenti (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).
  2. Preporuka će se smatrati uspješnom kada je:

(a) ostvarena za vrijeme trajanja Programa

(b) preporučeno fizičko lice koje:

– ima minimum 21 godinu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom

– uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom odnosno kojem bude plasiran Addiko Blic gotovinski kredit

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa.

4. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi 50,00 KM (slovima: pedeset konvertibilnih maraka i 00/100) i vrši se na tekući račun Davaoca preporuke tek nakon plasmana Addiko Blic gotovinskog kredita.

Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. U nastavku u tabeli je dato nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA
3 uspješne preporuke 150 KM
5 uspješnih preporuka 250 KM
10 uspješnih preporuka 500 KM

5. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun Davaoca preporuke i to 10. dana u mjesecu koji slijedi u odnosu na mjesec u kom su ispunjeni uslovi. Uslovi su ispunjeni ako je Addiko Blic gotovinski kredit, za koje je lice apliciralo, plasiran.

6. Preporučilac i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da više Davalaca preporuke preporuči istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, bonus će se isplatiti onoj osobi čiji je kod novi klijent pokazao zaposlenom banke prilikom otvaranja računa. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspješno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9.  Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promjene u Programu i/ili izmijeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrijednosti;

(b) promijeni ove uslove i Program;

(c) otkaže ili povuče Program

  1. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.
Mgm

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".