Obavijest za korisnike – Prestanak objavljivanja CHF Libor indikatora

Referentna vrijednost je prethodno utvrđeni standard za mjerenje uspješnosti finansijskih investicija i troškova kreditiranja. Banke koriste referentne vrijednosti za kamatne stope pri izračunu kamata na kredite, srednjoročne obveznice i depozite. Na primjer, banke mogu pozajmiti novac uz dogovorenu kamatnu stopu koja se utvrđuje kao određena referentna stopa uvećana za kamatnu maržu. Ako kamatna marža iznosi 1 %, kamata koja će se platiti bit će za 1 % veća od u tom trenutku važeće referentne stope. Stoga trošak kredita raste ako raste referentna stopa, i obrnuto. U tom slučaju, referentna vrijednost može biti pouzdana, neovisna i relativno jednostavna referenca za sve uključene strane. Referentne kamatne stope ključne su za finansijsku stabilnost i stoga imaju glavnu ulogu na finansijskim tržištima jer imaju široku primjenu među pojedincima i organizacijama u cijelom ekonomskom sistemu. Najzastupljenije referente kamatne stope su evropska međubankovna ponudbena kamatna stopa (EURIBOR) i londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (LIBOR). One čine osnovu cijena kreditiranja globalnog finansijskog sistema.

U 2013. skupina G20 zatražila je od Odbora za financijsku stabilnost (FSB-a) da temeljito preispita najvažnije referentne kamatne stope i razvije planove za moguće promjene kako bi se osiguralo da su te referentne stope robusne te da ih učesnici na tržištu upotrebljavaju na primjeren način. U srpnju / julu 2014. FSB je objavio svoje preporuke u kojima se u suštini utvrđuju dva osnovna cilja: (1) reforma IBOR-ova (međubankovnih ponudbenih kamatnih stopa, među kojima je LIBOR jedan od najčešće korištenih) za jačanje postojećih metodologija i njihovo veće temeljenje na stvarnim transakcijama; i (2) razvoj alternativnih referentnih stopa koje zadovoljavaju zahtjev robusnih referentnih stopa. U tom kontekstu FSB poziva regulatorna tijela te finansijska i nefinansijska društva u mnogim jurisdikcijama da ulože znatne i dosljedne napore kako bi prestali koristiti londonske međubankovne ponudbene kamatne stope (LIBOR-a) najkasnije do kraja 2021. i time ublažili moguće rizike koji bi mogli nastati zbog očekivanog ukidanja LIBOR-a. Uredbom (EU) 2016/1011 o referentnim vrijednostima (BMR), koja je stupila na snagu 01.01.2018., EU je postala jedna od prvih područja na kojem je uveden sveobuhvatan, pravno obavezujući regulatorni režim kojim se uređuju finansijske referentne vrijednosti. Uredbom o referentnim vrijednostima zabranjuje se korisnicima koji su pod nadzorom u EU da upotrebljavaju referentne vrijednosti osim ako je administratora referentne vrijednosti odobrilo nacionalno regulatorno tijelo jedne od država članica EU-a i ako je ta referentna vrijednost uvrštena u registar referentnih vrijednosti koji vodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), kao nadzorno tijelo na nadnacionalnoj razini. Za korisnike kredita i kreditore još je bitnije to što je Uredbom o referentnim vrijednostima (BMR-om) propisano da ugovori trebaju sadržavati održive rezervne aranžmane kojima se utvrđuje koju će referentnu stopu ugovorne strane koristiti u slučaju da inicijalno ugovorena referentna stopa više nije dostupna.

LIBOR, londonsku međubankovnu ponudbenu kamatnu stopu, trenutačno u Londonu središnje izračunava ICE Benchmark Administration (IBA) za sedam rokova dospijeća (ročnosti), od prekonoćnog do 12-mjesečnog, za četiri valute (vidi tablicu u nastavku). Za regulaciju LIBOR-a odgovorna je Uprava za bonitetne propise (PRA) Ujedinjene Kraljevine. Tijelo za finansijsko poslovanje (FCA) istaknulo je da objava LIBOR-a nije zajamčena nakon 31.12.2021., stoga društva trebaju prijeći na alternativne referentne stope (ARR-ove). Alternativne referentne stope (ARR-ovi) prekonoćne su gotovo nerizične referentne stope koje su utvrđene kao alternativne referente vrijednosti za postojeće ključne međubankovne ponudbene kamatne stope (IBOR-ove). Te robusne stope zasnivaju se na aktivnim, likvidnim temeljnim tržištima.

Neke moguće alternative LIBOR-u diljem svijeta:

LIBOR-oviARR-ovi
LIBOR CHFSARON, Swiss Average Rate Overnight
LIBOR USDSOFR, Secured Overnight Financing Rate
LIBOR JPYTONAR, Tokyo Overnight Average Rate
LIBOR GBPSONIA, Sterling Overnight Index Average

Nadležno tijelo – The Financial Conduct Authority of the United Kingdom, javno je obavijestilo da se nakon 31.12.2021. godine,  referentna vrijednost CHF LIBOR više neće objavljivati.

Vrijednost LIBORA za CHF koja bude objavljena na 31.12.2021.godine primjenjivat će se narednih 12 mjeseci.

Usklađivanje promjenjive nominalne kamatne stope sa ugovorenim referentnim parametrom CHF LIBOR nakon 31.12.2022.godine više neće biti moguće.

Banka će do kraja 2022.godine korisnicima koji su zaključili kredite sa referentnom vrijednosti CHF LIBOR, ponuditi dvije mogućnosti:

–        ugovaranje fiksne kamatne stope na vrijednost koja je bila zadnja važeća prije nego se CHF LIBOR prestao objavljivati;

–        ugovoranje  SARON indikatora umjesto CHF LIBOR indikatora, a u skladu sa regulativom koja je usvojena od strane Europske komisije kojom je regulisan način zamjene ovog indikatora.

Opciju fiksiranja kamate nudi iz razloga što je ona u ovom momentu finansijski bolja za

klijenta i štiti klijenta od budućih promjena na tržištu.

Drugu opciju zamjene za SARON Banka nudi korisnicima iz razloga što je to način zamjene koji će statutarno biti primijenjen u EU na građane EU, pa Banka želi isti nivo usluge ponuditi i svojim korisnicima.

SARON označava švicarsku prosječnu stopu preko noći i predstavlja prekonoćnu kamatnu stopu osiguranog tržišta financiranja za švicarski franak (CHF). (Švicarska prosječna stopa preko noći) prosjek je preko noći kamatnih stopa koji se odnosi na švicarski franak CHF. Temelji se na transakcijama i cijenama objavljenim na švicarskom repo tržištu.

 

U slučaju da korisnik ne prihvati jednu od gore navedenih ponuda, Banka će nastaviti primjenjivati kamatnu stopu koja je formirana od posljednje objavljene referentne vrijednosti CHF LIBORA i marže.

Korisnici će dobiti potrebne informacije od strane službenika Banke prilikom poziva, te će im biti objašnjeno značenje ponuđenih opcija: promjenljivost ili nepromjenjivost, kao i vrijednosti kamatnih stopa odabirom jedne ili druge opcije.

Vaša Addiko Bank Sarajevo

Addiko Bank Sarajevo