INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA ZA ONLINE OTVARANJE RAČUNA

kod online zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u skladu sa članom 22. Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

I. KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA? Kontrolor ličnih podataka je Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnost 12, 71000 Sarajevo. Više o obradi Vaših ličnih podataka možete dobiti na linku https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/ ili se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila na adresi dpo.absa@addiko.com ili T +387 (0) 33 866 666.

II. KOJI PODACI SE OBRAĐUJU I ZA KOJU SVRHU?
Podaci koji se obrađuju za potrebe realizacije zahtjeva za otvaranje računa putem online forme su podijeljeni u dvije skupine. U prvoj skupini su Vaši kontakt podaci (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) na osnovu kojih se vrši dalja realizacija zahtjeva.
Putem e-mail adrese dobit ćete link koji zadržava formu zahtjeva za otvaranje računa.
Ova forma sadržava drugu skupinu ličnih podataka koje Banka obrađuje u skladu sa propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i članom 6 b) Zakona o zaštiti ličnih podataka, a neophodni su za realizaciju Vašeg zahtjeva. Po ispunjavanju obrasca, na broj mobilnog telefona koji ste prvobitno unijeli, dobićete poseban KOD putem SMS poruke čijim unosom potvrđujete zahtjev i tačnost unesenih podataka.

III. ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?
Podaci se obrađuju u svrhu:
• Sklapanja ugovora o otvaranju transakcijskog računa u skladu sa članom 6b Zakona o zaštiti ličnih podataka, koji će biti osnova za pružanje usluge upotrebe transakcijskog računa.
• Identifikacije klijenta – Banka je u obavezi raditi identifikaciju klijenata s kojim ima poslovni odnos te se u tom smislu obrađuju podaci iz obrasca zahtjeva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka član 6 a) i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti član 6 I a), te Pravilnikom o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti član 31. U tom smislu Banka traži i fotografiju ili skeniranu kopiju Vaše lične karte.
• Komunikacije sa klijentom u vezi sa zahtjevom i tehničkom provedbom ugovora (slanje linka i SMS koda).

IV. IZVORI LIČNIH PODATAKA
Banka lične podatke za sprovedbu zahtjeva dobija isključivo od nosioca ličnog podatka unosom podataka u web formu zahtjeva, te lično prilikom dolaska klijenta u poslovnicu. U slučaju da Banka već raspolaže sa Vašim ličnim podacima vrši se usporedba tačnosti podataka s ciljem ispunjavanja obaveza koje Banka ima u vezi sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

V. OBIM OBRADE LIČNIH PODATAKA
Za potrebe realizacije zahtjeva Banka mora obraditi sve podatke koje ste naveli u zahtjevu.

VI. OBAVIJEST O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA
Automatska obrada podataka se ne primjenjuje na ovu uslugu Banke.

VII. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA
Podatke prije zaključivanja ugovora nosilac podataka daje na dobrovoljnoj bazi. Nakon potpisivanja ugovora Banka ima zakonsku obavezu čuvati podatke u zakonom propisanim rokovima.
U slučaju da ne dođe do potpisivanja ugovora o otvaranju transakcijskog računa, Banka će sve podatke dobijene za tu svrhu, uključujući skeniranu kopiju lične karte, brisati najkasnije u roku od 4 meseca.
U slučaju aktivacije usluge svi podaci se čuvaju 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije ili momenta identifikacije, u zavisnosti šta se dogodi kasnije u skladu sa članom 77. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

VIII. INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka , koji se obrađuju tokom provođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uvjetima iz člana 25. Zakona. Željeli bismo posebno pojasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 25. Zakona u vezi s vašim transakcijskim računom uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom VII. ovog dokumenta. Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahtjeva na bilo koji način u banku ili putem e-mail adrese dpo.absa@addiko.com. O prijavi će se odlučivati, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 dana od primitka kompletne prijave.

IX. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE
Addiko banka d.d. dio je bankarske grupe Addiko. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke organizacijske mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom.

Addiko Bank Sarajevo