Javni poziv za učešće u kupoprodaji potraživanja Banke

„Addiko Bank d.d. Sarajevo“ objavljuje

Javni poziv za učešće u kupoprodaji potraživanja Banke

I. Predmet oglasa
Predmet kupoprodaje su potraživanja „Addiko Bank d.d. Sarajevo“ (u nastavku Banka) prema pravnim licima. Navedena potraživanja, na dan objave ovoga oglasa, iznose ukupno 11.067.656 KM. Od ukupno šest potraživanja namijenjenih za prodaju, dva su obezbijeđena založnim pravom – hipotekom na nekretninama.

II. Pravo učešća
Banka objavljuje javni poziv za učešće u kupoprodaji potraživanja, svim zainteresiranim licima, koja ispunjavaju uslove, propisane Zakonom o bankama FBiH i propisima Agencije za bankarstvo FBiH, za kupovinu potraživanja od banaka.

III. Prijava
Pozivaju se navedena lica da, u roku od 8 dana od dana objave ovoga poziva u dnevnim novinama, dostave svoje prijave, u kojima iskazuju zainteresiranost za kupovinu potraživanja, na e-mail adresu: nabavke.fbih@addiko.com sa naznakom: „kupoprodaja potraživanja“.
Uz e-mail prijavu, obavezno se treba dostaviti izvod iz odgovarajućeg registra, iz kojeg se vidi da je podnosilac prijave ovlašten kupovati, odnosno prodavati potraživanja.
Banka će razmotriti samo blagovremene, uredne i potpune prijave zaprimljene na e-mail adresi nabavke.fbih@addiko.com. Nakon što ocijeni koje su od naprijed navedenih prijava prihvatljive, Banka će obavijestiti o tome zainteresirana lica, odnosno podnosioce takvih prijava, te će sa istima pristupiti zaključenju sporazuma o čuvanju poslovne tajne (NDA) na osnovu kojeg će se e-mailom dostaviti Zahtjev za dostavu ponude sa neophodnim informacijama i dozvoliti uvid u dokumentaciju o potraživanjima koja se prodaju.
Ovaj javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na internet stranici „Addiko Bank d.d. Sarajevo“, s tim da se danom objave poziva smatra dan izlaska dnevnih novina u kojima je poziv objavljen.
Zainteresirana lica mogu dobiti dodatne informacije putem e-mail adrese nabavke.fbih@addiko.com, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati CET.

Addiko Bank Sarajevo