Prijedlog Zakona o konverziji neustavan

 • Ugovori o kreditima vezanim za CHF su zakoniti i tiču se odnosa banke i klijenta
 • Prijedlog zakona narušava osnovne temelje vladavine prava
 • Zakon bi nanio štetne posljedice državi i njenim građanima

Banja Luka/ Mostar /Sarajevo, 09. 11. 2015. godine – Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka uputile su pismo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u kojem tvrde da je prijedlog Zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke protivan principima vladavine prava i samim time neustavan.
Ako Parlament usvoji zakon, koji je predložio Mario Karamatić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, isti bi proizveo štetne posljedice, ne samo za cjelokupan bankarski sustav BiH, nego i za državu i poreske obveznike. Pored toga prouzročio bi dodatu pravnu nesigurnost među stranim investitorima.
Uprave Hypo banaka u BiH vjeruju, a na osnovu mišljenja najboljih domaćih pravnih stručnjaka, da postoje brojni razlozi zbog kojih je pomenuti prijedlog Zakona neustavan:

 • Parlamentarna skupština BiH, prema Ustavu, nema nadležnosti za donošenje ovakve vrste zakona. Odlučivanje o sadržaju obligaciono-pravnih odnosa prema odredbama Ustava BiH definitivno ne spada u nadležnost države, nego u nadležnost entiteta, te bez njihove suglasnosti ne postoji ustavni osnov da Parlamentarna skupština BiH donese predloženi zakon.
 • Pored toga, ovo bi predstavljalo direktno miješanje zakonodavne u sudsku vlast. Zakonodavac bi praktično djelovao kao zastupnik interesa tužitelja, a istovremeno na sebe preuzeo ulogu sudske vlasti.
 • Prijedlog Zakona promovira povredu prava na imovinu i uvodi retroaktivnu primjenu zakona, čime se narušavaju temelji pravne sigurnosti.
 • Dodatno, ovaj prijedlog Zakona predstavlja klasičnu diskriminaciju u bankarskoj industriji narušavajući pravila o konkurenciji, jer se narušava tzv. princip „ravnopravne tržišne utakmice“.
 • Sve pravosnažne presude, po pitanju valutne klauzule, donesene su u korist banaka, što potvrđuje ispravnost primjene važećih zakona.
 • Prijedlog Zakona promovira diskriminaciju građana/klijenata. Nudeći najniže, fiksne, kamatne stope samo pojedinim klijentima, znači da će drugi klijenti/građani biti lišeni te prednosti te nastaviti plaćati ionako značajno skuplje kredite sa valutnom kaluzulom u EUR.
 • Prijedlog Zakona predstavlja brojne povrede prava garantiranih međunarodnim aktima, kao što su provizije Vašingtonske konvencije o zaštiti stranih investicija.
 • Ugovori o kreditima sa valutnom klauzulom u CHFu su utemeljeni zakonom. Banke su pružale i pružat će potporu svojim klijentima, kojima je potpora potrebna, kako bi mogli servisirati svoje ugovorne obaveze.
 • Svaki eventualni spor koji proizlazi iz ugovora o kreditu najbolje mogu riješiti ugovorne strane, banka i klijent, a u slučaju tužbe – nadležni sud.

Hypo banke u BiH nastoje konstantno iznaći pragmatično i fer rješenje za klijente korisnike kredita sa valutnom klauzulom CHF. U tom kontekstu, kao i do sada,  banke su i dalje spremne nastaviti  sa bliskom koordinacijom sa Vladom, nadležnim tijelima i regulatorima.

Addiko Bank Sarajevo