Riješeno više od 90% CHF kredita

Addiko banka ostvarila značajan napredak u konverziji CHF kredita
Svjesna problema sa kojima se susreću korisnici CHF kredita, Addiko banka je, kratko nakon preuzimanja od strane Advent International iz SAD i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ponudila dobrovoljnu konverzije CHF kredita fizičkim licima sa značajnim olakšicama. Konverzija je realizovana uz popuste od 30% i 50% od visine glavnice, te oprost zateznih kamata, troškova naknada i drugih zavisnih troškova. Zahvaljujući prije svega atraktivnosti ponude, koja je omogućila pogodnosti bolje nego što nudi zakonsko rješenje u Hrvatskoj, više od 3.600 korisnika CHF kredita je iskoristilo ovu ponudu i okončalo proces konverzije.
Zajedno sa svim drugim, ranije konvertovanim i zatvorenim CHF kreditima, do sada je riješeno više od 90% ukupnih CHF kredita. Iako je konverzija u smislu projekta okončana krajem prošle godine, banka je odlučila omogućiti ovu pogodnost i svim ostalim zainteresovanim klijentima koji su naknadno odlučili da se prijave za konverziju, a ispunjavaju uslove.
„U protekla tri mjeseca, od aprila do kraja juna 2017.godine, konverziju kredita je uradilo oko 40 novih klijenata, čime je broj preostalih kreditnih partija u CHF na području FBIH zaključno sa 30.06.2017.  smanjen na 922. Ovaj broj se iz mjeseca u mjesec konstantno smanjuje, jer klijenti prepoznaju pogodnosti ponuđenih olakšica. Cifre od navodnih nekoliko hiljada neriješenih CHF kredita, koje su se u nekoliko navrata pojavljivale iz drugih izvora ne odgovaraju stvarnom stanju. Ove činjenice je moguće provjeriti i u nezavisnim izvorima, poput eksternog revizorskog mišljenja“, izjavila je Sanela Pašić, direktorica Addiko banke.

Agencija za bankarstvo FBIH aktivno nadzire proces konverzije, te raspolaže svim relevantnim podacima, uključujući i broj preostalih korisnika kredita. Banka će i u narednom periodu nastaviti komunikaciju sa klijentima, nudeći im dobrovoljnu i dogovornu konverziju kao jedinu kvalitetnu opciju rješenja ovog naslijeđenog problema sa CHF kreditima. Podsjećamo kako su i Agencija za bankarstvo FBiH te Vlada FBiH u više navrata jasno istaknuli kako je upravo dogovor između banaka i klijenata jedini ispravan put rješavanja ovog pitanja. Addiko banka sa svojim novim vlasnicima u potpunosti je posvećena takvom pristupu.

Addiko Bank Sarajevo