Valutna klauzula izričito dozvoljena

Pravosnažna presuda navodi: „ Valutna klauzula izričito je dozvoljena“

10.01.2016.: Slijedom saopštenja za javnost odaslanog iz Udruge Švicarac 6.1.2016. godine  želimo informirati kako Hypo Alpe Adria u BiH ima 5.326 klijenata korisnika kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima.

Dodatno, želimo potvrditi kako je u FBiH do sada izrečeno ukupno 155 prvostepenih presuda, kao i svega dvije pravomoćne presude koje potvrđuju zakonitost valutne klauzule (K/Ž sud Mostar, presude broj: 58 0 Ps103058 13 Pž od 07.07.2014. te 58 P 102361 14 Gž od 02.09.2015.) Dodatno zakonitost valutne klauzule je potvrđena i kroz presude Okružnog suda u Banjaluci: broj 71 0 P 141459 14 Gž od 02.09.2015. godine i broj 71 0 P 146972 14 Gž od 10.12.2014. godine.

Valutna klauzula koja se pojavljuje u ugovorima o kreditu je potpuno zakonita i postojeća praksa sudova je prihvata kao takvu kroz gore navedene 4 pravosnažne presude – sve u korist banke po ovome pitanju. Posljednja pravosnažna presuda Županijskog suda u Mostaru (58 P 102361 14 Gž od 02.09.2015. godine) navodi: „ Valutna klauzula izričito je dozvoljena Zakonom o deviznom poslovanju (SL. Novine FBiH 47/10, dalje zdp 2010), jer je odredbom čl. 5. istog propisana da je dozvoljeno ugovaranje u devizama u FBiH, s tim što se plaćanje i naplaćivanje vrši u konvertibilnim markama. Ugovaranje valutne klauzule nije bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o Centralnoj Banci BiH, odnosno Zakona o bankama” te “Zakon o obligacionim odnosima kao lex-generalis ne zabranjuje ugovaranje valutne klauzule.”

Prema podacima od 30.09.2015. godine na FBiH razini udio ovih kredita u ukupnim kreditima iznosio je svega 1,8%.

Samo tokom 2015. godine 591 klijent u obje Hypo banke u BH je zatvorio kredit ili ga je konvertirao u drugu valutu temeljem sporazuma sa bankom. Ukupan iznos otpisa samo tijekom 2015. godine je 1,075 milijuna KM. Smatramo da su kreirane olakšice temelj za rješavanje ovoga problema sa kojim se još uvijek suočava 5.326 naših klijenata

Addiko Bank Sarajevo