FATCA status

1.  Šta je F.A.T.C.A.?

F.A.T.C.A. je zakon SAD-a koji je usvojen 18. marta 2010. godine, sa datumom stupanja na snagu od 01.07.2014. godine. U poglavlju 4. ovog zakona definirano je obavezno prijavljivanje određenih stranih računa u skladu sa Zakonom o poreskoj upravi SAD-a.

2.  Zašto je F.A.T.C.A. usvojena?

Nakon istrage američkog Kongresa, sačinjen je izvještaj o offshore utaji poreza. U izvještaju stoji da su strane banke pomogle američkim poreskim obveznicima da sakriju milijarde dolara u offshore zoni, kako bi izbjegli plaćanje poreza. Dobro organizirane strukture su bile korištene kako bi se sakrio identitet krajnjeg obveznika, uključujući posjedovanje bankovnih računa u posredničkim bankama. Kao odgovor na ovo, F.A.T.C.A. je usvojena kako bi se strane banke natjerale da otkriju informacije o američkom vlasniku računa američkoj poreskoj upravi (I.R.S.), kako bi se smanjio nivo utaje poreza.

3.  Addiko banka i F.A.T.C.A. regulativa

Uprava Addiko Bank d.d.  je odlučila da uskladi poslovne aktivnosti sa zahtjevima ove regulative i Addiko banka je registrovana na IRS F.A.T.C.A. portal kao Participirajuća strana finansijska institucija trenutno bez potpisanog IGA (intergovernmental agreement) ugovora na nivou zemlje.

Addiko Bank d.d. ima sljedeći globalni identifikacioni posrednički broj (GIIN):

  •   ZAA618.00003.ME.070

U smislu ove regulative zahtjevi koji se stavljaju pred nas kao banku su sljedeći:

  • Da prikuplja dodatnu dokumentaciju o klijentima sa U.S. indicijama, finansijskim institucijma i pasivnim nefinansijskim stranim institucijama (institucije koje imaju više od 50% pasivnih prihoda od npr. rente, kamata, dividende i sl.).
  • Da radi zadržavanje plaćanja prema neposlušnim klijentima sa U.S. indicijama u visini 30% od prihoda.
  • Da izvještava IRS o računima U.S. klijenata te o neposlušnim klijentima. Neposlušni klijenti u ovom smislu su U.S. fizička i pravna lica koja odbiju da dostave traženu dokumentaciju,  neparticipirajuće finansijske institucije i pasivne nefinansijske strane institucije koje ne dostave traženu dokumentaciju.

 

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo