Dokumentarno poslovanje i garancija

Bankarska garancija

Bankarska garancija predstavlja poseban instrument osiguranja plaćanja obaveza prema Korisniku garancije, kojima se Banka po nalogu i za račun Nalogodavca/ Klijenta Banke obavezala da će u slučaju da mu njegov dužnik naveden u garanciji ne ispuni garancijom određenu obavezu o dospjelosti, Banka sama izvršiti garancijom osiguranu tražbinu, po ispunjenju uslova navedenih u garanciji, te po njegovom zahtjevu za plaćanje, zaprimljenom u Banci unutar roka važenja garancije.
Garancija predstavlja veoma čest instrument koji je u primjeni kako u domaćim tako i u inostranim transakcijama osiguranja uvoznih i izvoznih poslova.
S obzirom na učestalost zahtjeva naših klijenata po ovoj vrsti dokumentarnih poslova, u mogućnosti smo vam ponuditi sve vrste bankarskih garancija (platežne, avansne, činidbene: garancije za dobro izvršenje posla, tenderske, carinske i dr.) i time pomoći da uspješno okončate svoje ugovorene obaveze.
Poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv MTK 758 (URDG758), kojih se i Addiko Bank d.d. u svom radu pridržava.

 

  • Zahtjev za izdavanje garancije↓

Zahtjev za izdavanje garancije

NOSTRO GARANCIJE
Naknada za korištenje garancija-kvartalno unaprijed:0,18%-1,00% / mjesečno unaprijed 0,06%-0,33%
Trošak obrade zahtjeva za garancije-jednokratno unaprijed:0,15%-0,50%
LORO GARANCIJE
Notifikacija bez obaveze:0,10% (min. 110,00 KM)

Dokumentarni akreditivi

Akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavača. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavač je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uslovima i u ugovorenom roku.
Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realizirati preko Addiko Bank d.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.
Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600). Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i ”Nalog 1451” – Nalog za otvaranje akreditiva ↓

Nalog 1451_otvaranje dok. akreditiva

Dokumentarni akreditivi
Uvozni (nostro) akreditivi:
Naknada za otvaranje akreditiva – kvartalno unaprijed:0,20% do 1,00% /mjesečno unaprijed 0,07%-0,33%
Troškovi obrade akreditiva- jednokratno unaprijed:0,50% do 1,00%
Izvozni (loro) akreditivi:
Notifikacija   0,10% (min. 150,00 KM)

Dokumentarna naplata-inkaso

Predstavlja instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kod kojeg banka po nalogu svog klijenta šalje komercijalne dokumente kupcu preko njegove poslovne banke s instrukcijama za izručenje dokumenata.
Na taj način prodavač vrši otpremanje robe na otvoreno, ali osigurava plaćanje putem banke koja zaprima dokumente. Izručenje dokumenata podrazumijeva i instrukcije o plaćanju kao i obaveze u slučaju neplaćanja.
Obično se koristi ako poslovni partneri već imaju izgrađen odnos uzajamnog povjerenja.

Vrste dokumentarnih naplata su:

  • D/P – documents against payment ili CAD – Cash against Documents – dokumenti se izručuju kupcu samo po uredno izvršenom plaćanju
  • D/A – documents against acceptance – dokumenti se izručuju kupcu po izvršenom akceptu mjenice

Obračun troškova po ovom poslu vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Nostro i loro naplate: 0,25% (min. KM 100,00)

Faktoring

Otkup potraživanja (faktoring) je poseban oblik finansiranja kojim banka kupuje nedospjelo potraživanje čije se postojanje dokazuje otpremnim dokumentima, te isplaćuje prodavaču potraživanja nominalni iznos otkupa umanjen za diskont. Namijenjen je izvozno orijentisanim preduzećima.
Osnovne prednosti faktoringa su:

  •  Pribavljanje novčanih sredstava u kraćim rokovima od roka dospijeća potraživanja i time prevladavanje problema u likvidnosti
  •  Prijenos aktivnosti u vezi sa naplatom potraživanja na banku
  •  Brži/kraći proces obrade i realizacije

Upoznajte se sa našim uslugama vezanim za finansiranje trgovine te garancija. Više informacija možete dobiti od:

Odjel IT i Operacije

Funkcija međunarodnog platnog prometa i dokumentarnog poslovanja

Trg solidarnosti 12
71 000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
tel. + 387 (0)33 866 666 •   fax. + 387 (0)33 757 668 • e-mail:  trade-finance.ba@addiko.com

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo