Depoziti

Addiko Bank d.d. zaprima depozite pravnih lica na njihov zahtjev, odobravajući pri tome adekvatnu kamatu u zavisnosti od iznosa depozita, perioda oročenja, valute i boniteta samog klijenta.

Za svakog pojedinačnog klijenta određuju se uslovi oročenja depozita, u skladu sa njegovim potrebama i željama.

Visina kamatne stope zavisi od tipa depozita (oročeni ili depoziti po viđenju), iznosa, perioda oročenja (ako se radi o oročenom depozitu) te valute depozita.

Na depozite po viđenju u devizama, Banka ne obračunava kamatu, ukoliko nije donesena posebna Odluka sukladno odredbama Odluke o kamatnim stopama u poslovanju sa pravnim osobama.

Na sva oročenja Banka ugovara isključivo fiksne kamatne stope.

Fiksne kamatne stope na godišnjoj razini na oročena sredstva u domaćoj valuti (BAM) za pravne osobe i privatne poduzetnike te javna poduzeća (u primjeni od 01.04.2024. godine):

Broj mjeseci61224364860 +
Kamatna stopa u postotcima0,100,200,600,801,001,20

Fiksne kamatne stope na godišnjoj razini na oročena sredstva u EUR i Ugovore u domaćoj valuti s valutnom klauzulom za EUR za pravne osobe i privatne poduzetnike te javna poduzeća (u primjeni od 01.04.2024. godine):

Broj mjeseci61224364860 +
Kamatna stopa u postotcima0,100,200,600.801,001,20

Fiksne kamatne stope na godišnjoj razini na oročena sredstva u USD i Ugovore u domaćoj valuti s valutnom klauzulom za USD za pravne osobe i privatne poduzetnike te javna poduzeća (u primjeni od 01.04.2024. godine):

Broj mjeseci61224364860 +
Kamatna stopa u postotcima0,100,200,600.801,001,20


Depozit može biti namjenski oročen u Banci za odobrenje plasmana i / ili u svrhu korištenja određenog proizvoda ili usluge Banke od strane Klijenta u kojim slučajevima depozit služi kao instrument osiguranja svih potraživanja Banke po tim poslovima.

Namjenski oročen depozit

Klijent koji je deponent odnosno vlasnik namjenski oročenog depozita ne može raspolagati depozitom, iako je istekao rok oročenja depozita ili je Ugovor raskinut, sve dok nisu podmirena sva potraživanja Banci po pravnom poslu za koji je depozit služio kao instrument osiguranja i dok ne prestanu sve obveze Banke po tom poslu.

Nenamjenski oročen depozit

Banka nudi ugovaranje nenamjenskih depozita s rokom oročenja na određeni vremenski rok.

Ukoliko deponent želi raspolagati ovakvim oročenim depozitom, u punom iznosu, prije isteka roka na koji ga je položio, Banka mu to može omogućiti na osnovu izjave o razlogu za prijevremeno razročenje, i to u sljedećim slučajevima:

  • ovrhe na novčanim sredstvima klijenta i/ili po odlukama nadležnih tijela (Suda, i sl.), odnosno u drugim slučajevima sukladno prisilnim propisima.
  • bolesti vlasnika, direktora društva ili lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje društva (u ovakvim slučajevima potrebno je da uz zahtjev za razročenje deponent dostavi i dokaz o bolesti jednog od navedenih lica za čije liječenje su potrebna oročena sredstva)
  • saniranje šteta nastalih zbog elementarnih nepogoda,
  • saniranja negativnih posljedica nastalih uslijed otežanog poslovanja društva (smanjenja likvidnost, otežana naplata obaveza od strane kupaca, otežano servisiranje poreskih obaveza, otežano servisiranje obaveza prema dobavljačima i sl.). U tom slučaju potrebno je dostaviti analitiku kupaca i dobavljača ili pismenih opomena iz kojih je vidljivo da postoji velika vjerojatnoća da će u slučaju neplaćanja dospjelih obaveza prema navedenim komitentima društvo doći u blokadu ili će navedena situacija dovesti do otežanog poslovanja društva u narednom razdoblju.

Takav depozit smatrat će se depozitom po viđenju, te će se na njega obračunati kamatna stopa koja se obračunava na sredstva po viđenju i to od dana oročenja do dana isplate, osim ako nije drugačije ugovoreno, tj. određeno Odlukom Banke.

Prikladan depozit je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili certifikata banke, koje je deponent deponovao u banci članici, umanjeno za isključenja iz čl. 6 Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Više informacija u Informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / DEPOSITOR INFORMATION SHEET

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo